Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2020

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 22.05.2020 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2020

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe o możliwość zakupu Urządzenia do wibroterapii ręki Galileo Mano 20 S &L Terapia ręki z dwoma hantlami w ramach realizacji projektu  pn: „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

   1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

   3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

   4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku  powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Urządzenie do wibroterapii ręki Galileo Mano 20 S &L Terapia ręki z dwoma hantlami
  • Częstotliwość: 5 Hz do 40 Hz
  • Amplituda: 0 +/- 2,5 mm
  • Maksymalne przyśpieszenie: 12,9 g
  • Szerokość uchwytu: 160 mm (S) i 260 mm (L)
  • Średnica uchwytu: 20 mm
  • Wymiary: 21x132x46 mm (S) i 317X132x46 mm (L)
  • Waga hanla: 1,1 kg (S) i 1,4 kg (L)

 Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

 Suma  środków PFRON  zaplanowany na realizację oferty to 19.000,00 zł  (dziewiętnaście tysięcy  złotych  zero groszy brutto)

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą   uprawnioną  do  kontaktów
jest : Piotr Gołaszewski  tel.  606792731 .  Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do 02 czerwca  2020 roku,  godz.1200 na  e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub listownie na adres ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu) lub dostarczenie oferty osobiście do Przewodniczącej Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.  Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową i zostanie wybrany do realizacji zamówienia jest zobowiązany dostarczyć  zakupiony sprzęt do miejsca realizacji projektu tj. ul. Kaliska 6 w Łowiczu (IV piętro). Realizacja zapytania ofertowego  musi nastąpić w terminie od 02 czerwca 2020 roku do 30 czerwca  2020 roku.

Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

Z  poważaniem: Przewodnicząca - Milena Brzoza-Gołaszewska

                                                                       

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie o braku zobowiązań kapitałowych.doc)Oświadczenie o braku zobowiązań kapitałowych[Oświadczenie o braku zobowiązań kapitałowych]61 Kb
Copyright © MK SOFT