Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i opiekuńczego.

                            

 

 
Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Opiekuńczego w ramach projektu: „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2”
 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej jako partner Projektu: „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2”, rozpoczęło realizację zadania nr 9: Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Opiekuńczego.

Wypożyczalnia jest niezastąpioną formą pomocy osobom niesamodzielnym i osobom z niepełnosprawnościami, które ze względów materialnych, nie mogą sobie pozwolić na zakup lub wypożyczenie ogólnodostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnego do aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Usługa w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego jest wsparciem towarzyszącym przysługującym 100 Uczestnikom Projektu (60 kobiet i 40 mężczyzn), jako element kompleksowego wsparcia. Od Uczestników Projektu nie są pobierane opłaty za wypożyczenie sprzętu. Uczestnicy podpisują umowę regulującą ich obowiązki związane z dbaniem o sprzęt będący w ich użytkowaniu. W ramach działania wypożyczalni sprzęt dowożony jest do miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu: „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2”, znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, pod adresem: https://pcprlowicz.com.pl/projekt-lowickie-centrum-uslug-srodowiskowych-2

 W ramach działania wypożyczalni oferujemy:

 • schodołazy
 • szynę CMP do biernych ćwiczeń kończyn
 • aparat do drenażu limfatycznego
 • łóżka rehabilitacyjne z materacem
 • materace przeciwodleżynowe
 • wózki inwalidzkie
 • krzesła toaletowe
 • balkoniki kroczące
 • balkoniki kołowe
 • stoliki przyłóżkowe
 • podnośniki kąpielowe
 • laski składane
 • kule rehabilitacyjne
 • koncentratory tlenu
 • rotory rehabilitacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozeznanie Rynku

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 20.05.2024 r.

 

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe o możliwość zakupu Zestawu do Integracji Sensorycznej w ramach realizacji projektu  pn.: „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z  niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zestaw do Integracji Sensorycznej

 • Łódka podwieszana z piłeczkami - z piłeczkami 500 szt., 
 • Maglownica standard, 
 • Kładka z wymiennymi stopniami mała, 
 • Belki do ćwiczeń równoważnych - zestaw III, 
 • Zjeżdżalnia rolkowa mocowana do drabinki, 
 • Ścianka wspinaczkowa, 
 • Drabinka skośne wałki deluxe, 
 • Ściana siatka linowa deluxe, 
 • Ściana z drabinką deluxe, 
 • Chusta integracyjna śr. 730 cm, 
 • Chusta integracyjna 300 cm, 
 • Suchy basen z piłeczkami 2,5 x 2,5 z 4500 piłeczek. 

Kryteria wyboru oferty: 

            Cena-10 pkt x 100% wagi 

 

Suma  środków PFRON  zaplanowany na realizację oferty to 22.500,00 zł  (dwadzieścia pięć tysięcy  złotych  zero groszy brutto) 

 Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą  uprawnioną do kontaktów jest : Piotr Gołaszewski  tel.  606792731 .  Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do 5 czerwca  2024 roku,  godz.1200 na  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  lub listownie na adres ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu) lub dostarczenie oferty osobiście do Przewodniczącej Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.  Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową i zostanie wybrany do realizacji zamówienia jest zobowiązany dostarczyć  zakupiony sprzęt do miejsca realizacji projektu tj. ul. Świętojańska 1/3 w Łowiczu (parter).  Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 Z  poważaniem: Przewodnicząca Milena Brzoza-Gołaszewska         

 

 

 

 

 

                                                                      

 

Ogłoszenie o Prace 1/2 etatu

                                                                                               

 

 Łowicz 01.04.2024 r.

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

 

Ogłoszenie o Prace

 

 W związku z planowanym uruchomieniem nieodpłatnej usługi w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, realizowanej z projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2” w ramach Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne", Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ogłasza nabór na pracownikiem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Medycznego w Łowiczu. Będziesz mieć okazję współpracy z przyjaznym zespołem Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej i dołączyć do grupy ludzi, którzy codziennie starają się robić coś dobrego.

Pracownik Obsługi - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Medycznego

Miejsce pracy: łódzkie/łowickie/ Łowicz

Opis stanowiska

CZAS PRACY

 • 1/2 etatu, stałe godziny pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • praca biurowa (prowadzenie dokumentacji wypożyczalni, w tym raportowanie wyników, prowadzenie kalendarza obsługi klientów, nadzór nad stanami magazynowymi)
 • praca fizyczna (załadunek, wnoszenie, montaż i demontaż łóżek sterowanych elektrycznie na pilota do domów klientów i do magazynu, dbanie o czystość sprzętu i samochodu, podstawowe czynności serwisowe i techniczne dot. wypożyczanego sprzętu)
 • obsługa klienta (rozmowy telefoniczne, w tym udzielanie odpowiedzi i planowanie transportów, prezentowanie zasad działania sprzętu, zawieranie umów)
 • zaangażowanie w działania promocyjne.

WYMAGANIA

 • samodzielność: dyscyplina czasowa w planowaniu i realizacji działań
 • odpowiedzialność i otwartość na nietypowe sytuacje
 • umiejętności techniczne, interpersonalne oraz organizacyjne
 • obsługa komputera - w tym mail, Word, Excel

OFERUJEMY

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Osoby spełniające kryteria prosimy o  przesyłanie CV wraz z lisem motywacyjnym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ul. Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz.

Informacja o finansowaniu - „Ponad barierami”

 

                                 

Informacja o finansowaniu - „Ponad barierami”

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje pierwszy okres projektu pn. „Ponad barierami” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2023 pn. „Możemy więcej” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez nabycie kompetencji psychomotorycznych, komunikacyjnych i społecznych, w celu rozwinięcia maksymalnej samodzielności i niezależności, podniesienia jakości życia oraz poziomu integracji społecznej.


 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o Prace

                                                                                               

 

 Łowicz 01.04.2024 r.

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

 

Ogłoszenie o Prace

 

 W związku z planowanym uruchomieniem nieodpłatnej usługi w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, realizowanej z projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2” w ramach Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne", Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ogłasza nabór na pracownikiem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Medycznego w Łowiczu. Będziesz mieć okazję współpracy z przyjaznym zespołem Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej i dołączyć do grupy ludzi, którzy codziennie starają się robić coś dobrego.

Pracownik Obsługi - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Medycznego

Miejsce pracy: łódzkie/łowickie/ Łowicz

Opis stanowiska

CZAS PRACY

 • 1 etat (40 godzin w tygodniu) stałe godziny pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • praca biurowa (prowadzenie dokumentacji wypożyczalni, w tym raportowanie wyników, prowadzenie kalendarza obsługi klientów, nadzór nad stanami magazynowymi)
 • praca fizyczna (załadunek, transport samochodowy, wnoszenie, montaż i demontaż łóżek sterowanych elektrycznie na pilota do domów klientów i do magazynu, dbanie o czystość sprzętu i samochodu, podstawowe czynności serwisowe i techniczne dot. wypożyczanego sprzętu)
 • obsługa klienta (rozmowy telefoniczne, w tym udzielanie odpowiedzi i planowanie transportów, prezentowanie zasad działania sprzętu, zawieranie umów)
 • zaangażowanie w działania promocyjne.

WYMAGANIA

 • obligatoryjnie: czynne prawo jazdy kat. B
 • samodzielność: dyscyplina czasowa w planowaniu i realizacji działań
 • odpowiedzialność i otwartość na nietypowe sytuacje
 • umiejętności techniczne, interpersonalne oraz organizacyjne
 • obsługa komputera - w tym mail, Word, Excel

OFERUJEMY

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 • Wyposażenie: samochód typu van, tel. Komórkowy.

Osoby spełniające kryteria prosimy o  przesyłanie CV wraz z lisem motywacyjnym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ul. Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz.

Informacja o finansowaniu - „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” - 3 okres realizacji

                               

Informacja o finansowaniu - „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje trzeci okres projektu pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy Po Sukces” – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu. W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu – 28 dzieci i 9 dorosłych osób niepełnosprawnych. Beneficjenci ostateczni korzystają z intensywnego wsparcia w formie zajęć treningu funkcjonalnego, logopedycznych z elementami muzykoterapii, pedagogicznych, terapii metodą Vojty i NDT Bobath i szkoły rąk.

 

 

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT