Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Informacja o finansowaniu - „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”

                               

Informacja o finansowaniu - „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje trzeci okres projektu pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy Po Sukces” – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu. W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu – 26 dzieci i 8 dorosłych osób niepełnosprawnych. Beneficjenci ostateczni korzystają z intensywnego wsparcia w formie zajęć treningu funkcjonalnego, logopedycznych z elementami muzykoterapii, pedagogicznych, terapii metodą Vojty i NDT Bobath i szkoły rąk.

 

 

 

 

 

Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”

Projekt

„Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”

- 1 okres realizacji

                                 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje pierwszy okres projektu pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, ograniczenie pogłębiania się niepełnosprawności i jej wtórnych skutków, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej

   Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji – 01.04.2022 - 31.03.2023

II okres realizacji – 01.04.2023 – 31.03.2024

III okres realizacji – 01.04.2024 – 31.03.2025

Projekt ma charakter regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 6.

 

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

4. Osoby, które zakwalifikowano do projektu przystąpią do kolejnego etapu rekrutacji. 

W tym celu zostanie powołana 3 - osobowa "komisja orzekająca" składająca się z terapeuty zajęciowego, logopedy i magistra fizjoterapii. Komisja po zapoznaniu się z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz dodatkowymi zaświadczeniami o stanie zdrowia osób zgłaszających się z prośbą o objęcie pomocą rehabilitacyjną, przystąpi do oceny psychomotorycznej i rekrutacji beneficjentów do udziału w projekcie.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu – 26 dzieci i 8 dorosłych osób niepełnosprawnych. Każdy beneficjent będzie miał specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia zostanie dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostanie wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

Beneficjenci ostateczni będą korzystali z intensywnego wsparcia w formie zajęć: treningu funkcjonalnego terapii ruchem), logopedycznych z elementami muzykoterapii, pedagogicznych, terapii metodą Vojty i NDT Bobath, szkoły rąk i hipoterapii. W rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym płci.

Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 01.04 2022 do 31.03.2025 r.

 

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 

1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2022 - III 2023.

2. Zatrudnienie kierownika - koordynatora projektu, sprzątaczki/a i pracownika do obsługi EGW  - IV 2022 - III 2023.

3. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka - IV 2022 - III 2023.

4. Prowadzenie zajęć treningu funkcjonalnego (terapii ruchem) - IV 2022 - III 2023.

5. Prowadzenie terapii metodą Vojty i NDT Bobath - IV 2022 - III 2023.

6. Prowadzenie terapii pedagogicznej- IV 2022 - III 2023.

7. Prowadzenie zajęć logopedycznych z elementami muzykoterapii - IV 2022 - III 2023.

8. Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej - IV 2022 - III 2023.

9. Prowadzenie Szkoły Rąk - IV 2022 - III 2023.

10. prowadzenie hipoterapii - IV 2022 - III 2023.

11. Praca wolontariusza - IV 2022 - III 2023.

12. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, wykonanie audytu zewnętrznego – IX – X 2022 i I – III 2023.

12. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2022 - III 2023.

14. Zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów - IV 2022 - III 2023.

15. Zakup środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych, środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania - IV 2022 - III 2023.

15. Realizowanie opłat stałych (opłaty za czynsz, koszty ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, inne opłaty eksploatacyjne) - IV 2022 - III 2023.

16. Obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - IV 2022 - III 2023.

17. Zakup materiałów BHP - IV 2022 - III 2023.

18. Zakup środków trwałych niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów - IV 2022 - III 2023.

19. Wykonanie Audytu Zewnętrznego projektu.

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

   Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 

 

 

 

 

Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 2 okres finansowania

 

                                 

Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 2 okres finansowania

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09.10.2020 (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2021 - 31.03.2024 r.

W okresie 01.04.2022 - 31.03.2023 koszty całkowite projektu to 938.264,00 złotych w tym dofinansowanie PFRON w wysokości 887.000,00 złotych i wkład własny w wysokości 51.264,00 złotych.

W okresie 01.04.2021 - 31.03.2023 koszty całkowite projektu to 1.825.388,00 złotych w tym dofinansowanie PFRON w wysokości 1.727.420,00 złotych i wkład własny w wysokości 97.968,00 złotych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu. Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia jest dobierana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta jest wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu które jest aktualizowane w miarę potrzeb w trakcie realizacji projektu. W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 32 dzieci niepełnosprawne i 23 dorosłe osoby niepełnosprawne.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 31.03.2022 r.

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

 

 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe o możliwość wykonania Obsługi księgowej projektu  pn: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w okresie 01.04.2022 – 31.03.2023 roku  w  ramach  konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy Bariery” z dnia 09 października 2020 roku o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku  powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 1.

Obsługa księgowa projektu stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego musi zostać wykonana w terminie od 08 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

Obsługa księgowa obejmować będzie:

a. prawidłowe  udokumentowanie wydatków,

b. prawidłowe  zaliczania wydatków kwalifikowanych do Projektu,

c. prawidłowe rozliczanie  różnych źródeł finansowania projektu,

d. wykonywanie prawidłowych zapisów pod względem kompletności, szczegółowości, czytelności danych księgowych,

e. prawidłowy obrót środkami pieniężnymi stanowiącymi źródło finansowania projektu,

f. prawidłowy sposób zabezpieczenia, oznakowania i przechowywania dokumentacji,

g. wykonanie przelewów rzeczowy, osobowych, do ZUS, do US i innych niezbędnych do realizacji projektu,

h. przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych do Audytu Zewnętrznego projektu,

i. przygotowanie planu  kont i wszystkich innych dokumentów księgowych i rozliczeniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszego projektu.

  Opis przedmiotu zamówienia tj. realizowanego projektu:

 1. Cel programowy projektu:

    ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

2. Typ projektu:

   Prowadzenie rehabilitacji w Placówce (rehabilitacja ciągła).

3. Tytuł projektu:

   Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4. Rodzaj projektu:  Projekt wieloletni.

5. Liczba okresów finansowania:

   3 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2024  roku.

6. Okres podlegający obsłudze księgowej w ramach niniejszego zapytania ofertowego:

   Od dnia 1 kwietnia 2022  roku do dnia  31 marca 2023 roku.

7. Charakter projektu:  Ciągły.

8. Zakres terytorialny projektu:  Regionalny.

Opis rodzaju działań realizowanych w trakcie realizacji projektu:

1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta.

2. Zatrudnienie kierownika - koordynatora projektu, sprzątaczki/a i pracownika do obsługi EGW.

3. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka.

4. Prowadzenie zajęć terapii ruchem (treningu funkcjonalnego - fizjoterapii).

5. Prowadzenie terapii metodami Integracji Sensorycznej, Vojty i NDT Bobath.

6. Prowadzenie terapii pedagogicznej.

7. Prowadzenie terapii logopedycznej.

8. Prowadzenie terapii zajęciowej.

9. Prowadzenie muzykoterapii.

10. Prowadzenie neuroterapii metodą RSA i EEG Biofeedback.

11.Prowadzenie hipoterapii.

12. Praca wolontariuszy.

13. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, wykonanie audytu zewnętrznego (luty - marzec 2023 rok).

14. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu.

15. Realizowanie opłat stałych (opłat za czynsz, kosztów ogrzewania, opłat za energię elektryczną, opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, innych opłat eksploatacyjnych), zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, zakup materiałów BHP, obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - usługa, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów, zakup środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych, środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zakup inwestycyjny.

 Zleceniodawca przekaże Realizatorowi niniejszego zapytania ofertowego wszelkie niezbędne dane do prawidłowego zrealizowania zlecenia.

Wysokość środków PFRON zaplanowana na wykonanie Obsługi księgowej stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego (w zł) wynosi 30000,00 zł. - 12 miesięcy x 2500,00 zł.

Potencjalny wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych za Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy niniejszego Zapytania Ofertowego 1/2022.

 Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

 

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą  uprawnioną do kontaktów jest : Piotr Gołaszewski  tel.  606792731 .  Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do 08  kwietnia  2022 roku,  godz.1200 na  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  lub listownie na adres ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu) lub dostarczenie oferty osobiście do Przewodniczącej Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.  Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie wybrany do realizacji zamówienia. Realizacja zapytania ofertowego  nastąpi w terminie od 08 kwietnia 2022 roku do 31  marca  2023 roku. Płatność nastąpi na podstawie faktury (lub faktur) wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

 

 

                                                                 Z  poważaniem:

                                                                                                 Przewodnicząca                              

                                                                         Milena Brzoza-Gołaszewska         

 

Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” – 2 okres realizacji

Projekt

„Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4”
– 2 okres realizacji

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09.10.2020 (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2021 - 31.03.2024 r.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2021 - 31.03.2022

II okres realizacji - 01.04.2022 – 31.03.2023 - obecny okres realizacji

III okres realizacji – 01.04.2023 – 31.03.2024

Projekt ma charakter Regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 56 osób - 32 dzieci niepełnosprawne i 23 dorosłe osoby niepełnosprawne (plan na 01.04.2022 r).

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostają utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia zostaje dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostaje wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu i jest ono aktualizowane w miarę potrzeb w trakcie realizacji projektu. W rekrutacji jest przestrzegana zasada równości szans, w tym płci. Za rekrutację odpowiedzialny jest koordynator - kierownik projektu.

Beneficjenci ostateczni korzystają z intensywnego wsparcia w formie:

- terapii ruchem (treningu funkcjonalnego - fizjoterapii),

- terapii logopedycznej,

- terapii pedagogicznej,

- zajęć muzykoterapeutycznych,

- hipoterapii,

- neuroterapii metodą RSA i EEG Biofeedback,

- terapii metodą Integracji Sensorycznej, Vojty i NDT Bobath.

Osoba niepełnosprawna, będąca beneficjentem niniejszego projektu w trakcie jego realizacji nie będzie beneficjentem żadnego innego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ze środków PFRON.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2022 - III 2023.
 2. Prowadzenie terapii metodami Integracji Sensorycznej, Vojty i NDT Bobath -  IV 2022 - III 2023.
 3. Prowadzenie terapii ruchem (treningu funkcjonalnego - fizjoterapii) - IV 2022 - III 2023.
 4. Prowadzenie terapii zajęciowej - IV 2022 - III 2023.
 5. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2022 - III 2023.
 6. Prowadzenie terapii logopedycznej - IV 2022 - III 2023.
 7. Prowadzenie muzykoterapii - IV 2022 - III 2023.
 8. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback - IV 2022 - III 2023.
 9. Prowadzenie hipoterapii - IV 2021 - III 2022.
 10. Praca wolontariuszy - IV 2022 - III 2023.
 11. Zatrudnienie koordynatora - kierownika projektu, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW - IV 2022 - III 2023.
 12. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz wykonanie audytu zewnętrznego (wrzesień - październik 2022 i luty - marzec 2023 rok).
 13. Śledzenie rozwoju dziecka i dorosłej osoby niepełnosprawnej poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych - IV 2022 - III 2023.
 14. Realizowanie opłat stałych (opłat za czynsz, kosztów ogrzewania, opłat za energię elektryczną, opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, innych opłat eksploatacyjnych), zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, zakup materiałów BHP, obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - usługa, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów, zakup środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych, środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zakup inwestycyjny.
 15. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2022 - III 2023.

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

   Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

   Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 23.03.2021 do 31.03.2024 r.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 2 okres realizacji

 

 

 

 

 

Plan Budowy Kompleksowego Ośrodka

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                              

 

  

Pomóż w Budowie Kompleksowego Ośrodka Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjnego

  

    

 Jesteśmy grupą ludzi z pasją, których połączyło Stowarzyszenie. Prowadząc bezpłatną rehabilitację pomagamy   dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym w powrocie do zdrowia, odzyskiwaniu sprawności, ale przede  wszystkim troszczymy się o dobro drugiego człowieka…słabszego, który sam nie może poprosić, bo nie może  zwerbalizować swoich myśli i pragnień…który, mimo swej niedoskonałości jest wyjątkowy…piękny i nietuzinkowy…ma wiele talentów i zdolności, swoje pasje i zainteresowania… inne możliwości fizyczne i intelektualne…ale prawo, tak jak   każdy z nas do życia, miłości, akceptacji, rozwoju… poczucia bezpieczeństwa.

 Wszystko zaczęło się ze szczerej chęci pomocy, od małego pokoju w niewielkim mieszkaniu, od kilku dzieci, które   oprócz miłości, potrzebowały rehabilitacji i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Kolorowa tapeta w słonie,   materac i kilka podstawowych przyrządów wystarczyło na początek, ale dzieci przybywało i przybywało, a nasze   potrzeby rosły.

 

 Dziś jest nas 105, w sumie z terapeutami-121, jesteśmy rodziną. Działamy bez zysku, jesteśmy organizacją pożytku   publicznego, pisząc projekty pozyskujemy pieniądze na naszą działalność. Nasze dzieci dorastają, kończą szkoły, ich   rodzice starzeją się, umierają…Dotychczasowa siedziba z 16-toma gabinetami jest niewystarczająca dla zapewnienia   właściwych warunków lokalowych, rozwojowych dla wciąż wzrastającej liczby niepełnosprawnych osób, których   pragniemy nadal wspierać.

 

Nie tracąc nadziei, chęci i sił do walki o lepszą przyszłość naszych niepełnosprawnych dzieci podjęliśmy ambitny plan budowy kompleksowego ośrodka. Z Bożą opatrznością, czy jak kto woli, zbieżnością losu pozyskaliśmy budynek o powierzchni użytkowej 277,56m2 z częścią działki o powierzchni 0,43ha, w którym chcemy stworzyć  Kompleksowy Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny, który byłby odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością, zarówno tych małych zagrożonych niepełnosprawnością, jak i dorosłych z zakresu terapii zajęciowej, rehabilitacji, przygotowania do pracy i opieki po śmierci rodziców. W ramach ośrodka chcemy stworzyć Oddział Terapii Dziennej i Poradnię Rehabilitacyjną, Zakład Aktywizacji Zawodowej, Mieszkania Treningowe, Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dla stowarzyszenia największym wyzwaniem inwestycyjnym będzie generalny remont i rozbudowa budynku, sami nie damy rady.

        

Jeśli chciałbyś dołożyć swoją cegiełkę do budowanego ośrodka, będziemy wdzięczni. Jedną wpłatą lub udostępnieniem pomagasz 105 niepełnosprawnym dzieciom!!!

 

Jak możesz pomóc? - wpłacając nawet najmniejszą kwotę:

-za pośrednictwem portalu zrzutka.pl

-lub na konto Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich ziemi Łowickiej: 07 1020 4580 0000 1302 0103 1319

-lub przekazując 1% podatku  KRS-0000255117

 

Dziękujemy za każdy gest, który zbliża nas do realizacji tego ważnego przedsięwzięcia!

 

                                                                               Z  poważaniem:

                                                                               Przewodnicząca 

                                                                     Milena Brzoza-Gołaszewska          

Copyright © MK SOFT