Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Ponad barierami” – 1 okres realizacji

Projekt

„Ponad barierami” – 1 okres realizacji

 

    

      Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Ponad barierami” współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2023 pn. „Możemy więcej” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2024 - 31.03.2027 r.

    Celem niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez nabycie kompetencji psychomotorycznych, komunikacyjnych i społecznych, w celu rozwinięcia maksymalnej samodzielności i niezależności, podniesienia jakości życia oraz poziomu integracji społecznej.

    Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2024 - 31.03.2025 - pierwszy okres realizacji

II okres realizacji - 01.04.2025 – 31.03.2026

III okres realizacji – 01.04.2026 – 31.03.2027

Projekt ma charakter Regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 56 osób - 31 dzieci niepełnosprawnych i 25 dorosłych osób niepełnosprawnych (plan na 01.04.2024 r).

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia zostaje dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostaje wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu i jest ono aktualizowane w miarę potrzeb w trakcie realizacji projektu. W rekrutacji jest przestrzegana zasada równości szans, w tym płci. Za rekrutację odpowiedzialny jest koordynator projektu.

Beneficjenci ostateczni korzystają z intensywnego wsparcia w formie:

a. terapia Integracji Sensorycznej (SI),

b. trening umiejętności praktycznych i psychospołecznych,

c. terapia pedagogiczna - w zakresie 10944 godz.,

d. trening kompetencji komunikacyjnych i AAC,

e. muzykoterapia (zajęcia grupowe),

f. neuroterapia metodą RSA i EEG Biofeedback,

g. hipoterapia.

 Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie pierwszego okresu realizacji niniejszego projektu:

  1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta, Rekrutacja beneficjentów- IV 2024 - III 2025.
  2. Prowadzenie Terapii Integracji Sensorycznej - zajęcia indywidualne-  IV 2024 - III 2025.
  3. Prowadzenie Treningu umiejętności praktycznych i psychospołecznych - zajęcia indywidualne - IV 2024 - III 2025.
  4. Prowadzenie Terapii pedagogicznej - zajęcia indywidualne - IV 2024 - III 2025.
  5. Prowadzenie Treningu kompetencji komunikacyjnych i AAC - zajęcia indywidualne- IV 2024 - III 2025.
  6. Prowadzenie Muzykoterapii - zajęcia grupowe - IV 2024 - III 2025.
  7. Prowadzenie Neuroterapii metodą RSA i EEG Biofeedback - zajęcia indywidualne- IV 2024 - III 2025.
  8. Prowadzenie Hipoterapii - zajęcia indywidualne - IV 2024 - III 2025.
  9. Zakup pomocy dydaktycznych do Terapii pedagogicznej i Treningu umiejętności praktycznych i psychospołecznych, wykonanie Audytu Zewnętrznego projektu- IV 2024 - III 2025.
  10. Realizowanie działań administracyjnych w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem min.: praca koordynatora projektu, obsługa księgowa, obsługa systemu EGW, sprzątanie, zakup materiałów biurowych i BHP, zakup środków ochrony osobistej, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna i działania promocyjne. Koszty eksploatacji pomieszczeń w których prowadzone są zajęcia merytoryczne w ramach projektu.- IV 2024 - III 2025.

 

Łączne koszty kwalifikowane projektu w okresie 01.04.2024 -31.03.2027 roku to 5.122.096,80 zł, z czego dofinansowanie PFRON to 5.057.296,80 zł, a wkład własny niefinansowy to 64.800,00 zł.

 Natomiast łączne koszty kwalifikowane projektu w okresie 01.04.2024 -31.03.2025 roku to 1.608.882,80 zł, z czego dofinansowanie PFRON to 1.588.722,80 zł, a wkład własny niefinansowy to 20.160,00 zł.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

    Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

   Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa do 31.03.2027 r.

 

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 

1 okres realizacji

 

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT