Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

 

 Łowicz, 26.01.2024 roku.

 

        1/2024

 

  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej informuje, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, zwanego dalej Zapytaniem, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem obiektu w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz wspieranie systemu oświaty w sferze edukacji pozaszkolnej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

   Zakład Projektowo – Remontowo – Budowlany Andrzej Malczyk.

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu, a zaoferowana w niej cena jest najniższa spośród ofert, które podlegały ocenie.

  W odpowiedzi na Zapytanie do dnia 26.01.2024 r. do godz. 10.00 ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

  Oferta nr 1

  Firma Budowlana „TERBUD” Wiesław Łon

  Cena ofertowa brutto: 1 251 000,00 zł.

  Oferta nr 2

  Zakład Projektowo – Remontowo – Budowlany Andrzej Malczyk

  Cena ofertowa brutto:  999 981,56 zł. 

  Oferta nr 3

  GODBUD Przemysław Godosz

  Cena ofertowa netto/brutto:  1 310 000,00 zł.

 

 

                                   

                                                                             

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2024

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 11.01.2024 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2024

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem obiektu w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz wspieranie systemu oświaty w sferze edukacji pozaszkolnej.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót.

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o braku bezstronności.

 

                                                                      

 

Piknik przy Domu na 105 "Jesteśmy wśród Was"

 
 
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zaprasza 2 września (sobota) na drugi już Piknik przy Domu na 105 "Jesteśmy wśród Was", który odbędzie się przy budynku dawnego domu parafialnego w Zdunach.
 

W programie wydarzenia, które rozpocznie się Mszą św. w Kościele św. Jakuba Apostoła w Zdunach o godzinie 13:00, nie zabraknie oczywiście występów lokalnych zespołów tj. Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta "OSP Wicie", grupy wokalnej "Folkowianki", zespołu wokalnego "Wrzos", Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Zduny" czy Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy".

Na scenie ze swoim repertuarem pojawi się również Karina Sędkowska-Staszewska z Adamem Stelmaszczykiem. Gwiazdą wieczoru będzie Capitan Folk, czyli zespół łączący w swoim repertuarze biesiadne melodie oraz rytmy wojskowe. Wśród atrakcji dla najmłodszych nie zabraknie animacji, malowania buziek, brokatowych tatuaży czy kolorowych warkoczyków, ale także dmuchańców. O część gastronomiczną zadba Koło Gospodyń Wiejsich, ale będzie również wata cukrowa czy popcorn. Wraz z rodzicami, sąsiadami czy przyjaciółmi będzie można również zrobić sobie wyjątkowe zdjęcia w fotobudce. Przybyłym na piknik osobom zaprezentuje się również jednostka OSP Zduny.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 3 okres finansowania

                                 

Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4”

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje drugi okres projektu pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W okresie 01.04.2023 - 31.03.2024 koszty całkowite projektu to 1.083.562,00 złotych w tym dofinansowanie PFRON w wysokości 1.017.430,00 złotych i wkład własny w wysokości 66.132,00 złotych.

W okresie 01.04.2021 - 31.03.2024 koszty całkowite projektu to 2.973.930,77 złotych w tym dofinansowanie PFRON w wysokości 2.809.830,77 złotych i wkład własny w wysokości 164.100,00 złotych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 2023

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 29.06.2023 r.

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe o możliwość zakupu Zestaw do terapii EEG Biofeedback 5 kanałowy – Kompleksowe wyposażenie gabinetu w ramach realizacji projektu  pn: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

1)         uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)         posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3)         pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)         pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw do terapii EEG Biofeedback 5 kanałowy – Kompleksowe wyposażenie gabinetu

- 5-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack BF z pomiarem saturacji i rytmu serca, - specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu, - 63 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, ujętych w 20 typów, funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”,  oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyki, zestaw elektrod miseczkowych i usznych, czujnik  pulsoksymetru NONIN, pasta przewodząco-klejąca

- Laptop, procesor min. 2×1,8GHz, Grafika 1GB GForce, 4GB Ram, HDD min. 300GB, System Windows

- Fotel dla pacjenta i terapeuty z skóry + kółka.

-  Stolik - stabilny stolik do laptopa z regulowaną wysokością.

- Telewizor 32″ pełniący funkcję monitora dla pacjenta i wysięgnik pod monitor – regulowany statyw pod monitor - opcjonalnie.

 

Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

 

Suma  środków PFRON  zaplanowany na realizację oferty to 30.000,00 zł  (trzydzieści tysięcy  złotych  zero groszy brutto)

 

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą  uprawnioną do kontaktów jest : Piotr Gołaszewski  tel.  606792731 .  Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do 10 lipca  2023 roku,  godz.1200 na  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  lub listownie na adres ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu) lub dostarczenie oferty osobiście do Przewodniczącej Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.  Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową i zostanie wybrany do realizacji zamówienia jest zobowiązany dostarczyć  zakupiony sprzęt do miejsca realizacji projektu tj. ul. Świętojańska 1/3 w Łowiczu (parter).  Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

 

 

                                                                                Z  poważaniem:

                                                                                Przewodnicząca                              

                                                                      Milena Brzoza-Gołaszewska         

 

 

                                                                      

 

Informacja o finansowaniu - „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych”

                               

Informacja o finansowaniu„Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych”
 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projektu pn. „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez udział w cyklu imprez integracyjnych

 

 

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT