Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2020

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 22.05.2020 r.

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2020


Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe o możliwość zakupu Platformy wibracyjnej do wibroterapii typu Galileo Med 35 z poręczą w ramach realizacji projektu  pn: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

   1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

   3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

   4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w    stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku  powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Platforma wibracyjnej do wibroterapii typu Galileo Med 35 z poręczą

  •   Częstotliwość: 5 Hz do 33 Hz
  •   Amplituda: 0 +/- 4,7  mm
  •   Maksymalne przyśpieszenie: 20,6 g
  •   Maksymalne obciążenie: 140 kg
  •   Waga całkowita (z poręczą): 37 kg
  •   Wymiary (z poręczą): 683x490x1051 mm

 

Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

 Suma  środków PFRON  zaplanowany na realizację oferty to 26.500,00 zł  (dwadzieścia sześć tysięcy  pięćset złotych  zero groszy brutto)

Prosimy o przedłożenie swojej  oferty cenowej  (cena brutto)   uwzględniającej    wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą  uprawnioną do kontaktów
jest : Piotr Gołaszewski  tel.  606792731 .  Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do 02 czerwca  2020 roku,  godz.12:00 na  e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub listownie na adres ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu) lub dostarczenie oferty osobiście do Przewodniczącej Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.  Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową i zostanie wybrany do realizacji zamówienia jest zobowiązany dostarczyć  zakupiony sprzęt do miejsca realizacji projektu tj. ul. Świętojańska 1/3 w Łowiczu (parter). Realizacja zapytania ofertowego  musi nastąpić w terminie od 02 czerwca 2020 roku do 30 czerwca  2020 roku.

Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

 Z  poważaniem: Przewodnicząca - Milena Brzoza-Gołaszewska         

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 6.2020.doc)Oświadczenie o braku zobowiązań kapitałowych[Oświadczenie o braku zobowiązań kapitałowych]61 Kb
Copyright © MK SOFT