Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 2 okres finansowania

 

                                 

Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 2 okres finansowania

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09.10.2020 (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2021 - 31.03.2024 r.

W okresie 01.04.2022 - 31.03.2023 koszty całkowite projektu to 938.264,00 złotych w tym dofinansowanie PFRON w wysokości 887.000,00 złotych i wkład własny w wysokości 51.264,00 złotych.

W okresie 01.04.2021 - 31.03.2023 koszty całkowite projektu to 1.825.388,00 złotych w tym dofinansowanie PFRON w wysokości 1.727.420,00 złotych i wkład własny w wysokości 97.968,00 złotych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu. Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia jest dobierana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta jest wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu które jest aktualizowane w miarę potrzeb w trakcie realizacji projektu. W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 32 dzieci niepełnosprawne i 23 dorosłe osoby niepełnosprawne.

 

 

 

Copyright © MK SOFT