Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Zapytanie ofertowe 2023

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 29.06.2023 r.

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe o możliwość zakupu Zestaw do terapii EEG Biofeedback 5 kanałowy – Kompleksowe wyposażenie gabinetu w ramach realizacji projektu  pn: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

1)         uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)         posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3)         pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)         pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw do terapii EEG Biofeedback 5 kanałowy – Kompleksowe wyposażenie gabinetu

- 5-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack BF z pomiarem saturacji i rytmu serca, - specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu, - 63 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, ujętych w 20 typów, funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”,  oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyki, zestaw elektrod miseczkowych i usznych, czujnik  pulsoksymetru NONIN, pasta przewodząco-klejąca

- Laptop, procesor min. 2×1,8GHz, Grafika 1GB GForce, 4GB Ram, HDD min. 300GB, System Windows

- Fotel dla pacjenta i terapeuty z skóry + kółka.

-  Stolik - stabilny stolik do laptopa z regulowaną wysokością.

- Telewizor 32″ pełniący funkcję monitora dla pacjenta i wysięgnik pod monitor – regulowany statyw pod monitor - opcjonalnie.

 

Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

 

Suma  środków PFRON  zaplanowany na realizację oferty to 30.000,00 zł  (trzydzieści tysięcy  złotych  zero groszy brutto)

 

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą  uprawnioną do kontaktów jest : Piotr Gołaszewski  tel.  606792731 .  Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do 10 lipca  2023 roku,  godz.1200 na  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  lub listownie na adres ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu) lub dostarczenie oferty osobiście do Przewodniczącej Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.  Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową i zostanie wybrany do realizacji zamówienia jest zobowiązany dostarczyć  zakupiony sprzęt do miejsca realizacji projektu tj. ul. Świętojańska 1/3 w Łowiczu (parter).  Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

 

 

                                                                                Z  poważaniem:

                                                                                Przewodnicząca                              

                                                                      Milena Brzoza-Gołaszewska         

 

 

                                                                      

 

Copyright © MK SOFT