Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez usprawnianie funkcji poznawczych, emocjonalnych, społecznych, neuromotorycznych, komunikowania się i samoobsługi oraz dobór pomocy ortopedycznych i komunikacyjnych

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2016 - 31.03.2017

II okres realizacji - 01.04.2017 – 31.03.2018

Projekt ma charakter lokalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych - Ankiety, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

 2. Rejestracja uczestników dokonała się poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Ankiety, która dostępny była w Biurze Stowarzyszenia.

 3. Podczas rekrutacji została utworzona imienna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

 4. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

 1. Terapia NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej wspomagana dogoterapią.

 2. Fizjoterapia.

 3. Terapia zajęciowa.

 4. Terapia pedagogiczna (w tym wolontariat).

 5. Terapia logopedyczna.

 6. Muzykoterapia - 176 godzin

 7. Neuroterapia metodą RSA Biofeedback i EEG Biofeedback.

 8. Porady dietetyczne.

 9. Hipoterapia.

 10. Grupa Matki z dzieckiem.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2016 - III 2017.

 2. Prowadzenie terapii metodami NDT Bobath i Integracji Sensorycznej wspomaganej dogoterapią - V 2016 - III 2017.

 3. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2016 - III 2017.

 4. Prowadzenie zajęć z terapii zajęciowej - V 2016 - III 2017 (oprócz VIII 2016).

 5. Prowadzenie terapii pedagogicznej - V 2016 - III 2017.

 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - V 2016 - III 2017.

 7. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - V 2016 - III 2017.

 8. Prowadzenie porad dietetycznych - IV 2016 - III 2017.

 9. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback - IV 2016 - III 2017.

 10. Prowadzenie zajęć z hipoterapii - IV 2016 - III 2017.

 11. Prowadzenie zajęć grupowych - Grupa Matki z dzieckiem - IV 2016 - III 2017.

 12. Praca wolontariuszy - IV 2016 - II 2017.

 13. Zatrudnienie koordynatora - kierownika projektu, księgowej, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW - IV 2016 - III 2017.

 14. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy poprzez wykonanie aktu notarialnego (planowane w kwietniu -maju 2016) i wykonanie audytu zewnętrznego (marzec 2017 rok) - IV, V, VIII, IX 2016 i I i III 2017.

 15. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP - IV 2016 - III 2017.

 16. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dzieci - IV 2016 - III 2017.

 17. Dokonanie zakupów inwestycyjnych - VI - VIII 2016.

 18. Zakup komunikatora dla osób niepełnosprawnych, myszy - piłki (trackball) i mat/materacy do zajęć rehabilitacyjnych - VI - VIII 2016.

 19. Zakup materiałów do bieżącej pracy specjalistów - VI 2016 - III 2017.

 20. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2016 - III 2017.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – Piotr Gołaszewski – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Copyright © MK SOFT