Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2” (01.04.2017 – 31.03.2018)

  Projekt

 „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2”    (01.04.2017 – 31.03.2018)

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje 2 okres projektu pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych2”współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2017 - 31.03.2018 r..

   Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez usprawnianie funkcji poznawczych, emocjonalnych, społecznych, neuromotorycznych, komunikowania się i samoobsługi oraz dobór pomocy ortopedycznych i komunikacyjnych

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2016 - 31.03.2017

II okres realizacji - obecny - 01.04.2017 – 31.03.2018

Projekt ma charakter lokalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

   Warunki rekrutacji do projektu:

1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych - Ankiety, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Rejestracja uczestników dokonała się poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Ankiety, która dostępny była w Biurze Stowarzyszenia.

3. Podczas rekrutacji została utworzona imienna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

4. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

   Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

 1. Terapia NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej wspomagana dogoterapią.
 2. Fizjoterapia.
 3. Terapia zajęciowa (w tym wolontariat).
 4. Terapia pedagogiczna (w tym wolontariat).
 5. Terapia logopedyczna.
 6. Muzykoterapia (w tym wolontariat).
 7. Neuroterapia metodą RSA Biofeedback i EEG Biofeedback.
 8. Porady dietetyczne.
 9. Hipoterapia.
 10. Grupa Matki z dzieckiem.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2017 - III 2018.
 2. Prowadzenie terapii metodami NDT Bobath i Integracji Sensorycznej wspomaganej dogoterapią -    IV 2017 - III 2018.
 3. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2017 - III 2018.
 4. Prowadzenie zajęć z terapii zajęciowej - IV 2017 - III 2018 (oprócz VIII 2017).
 5. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2017 - III 2018 (oprócz VIII 2017).
 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - IV 2017 - III 2018 (oprócz VIII 2017).
 7. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - IV 2017 - III 2018.
 8. Prowadzenie porad dietetycznych - IV 2017 - III 2018.
 9. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback - IV 2017 - III 2018.
 10. Prowadzenie zajęć z hipoterapii - IV 2017 - III 2018.
 11. Prowadzenie zajęć grupowych - Grupa Matki z dzieckiem - IV 2017 - III 2018.
 12. Praca wolontariuszy - IV 2017 - III 2018.
 13. Zatrudnienie kordynatora - kierownika projektu, księgowej, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW - IV 2017 - III 2018.
 14. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy poprzez wykonanie aktu notarialnego (planowane w kwietniu -maju 2017) i wykonanie audytu zewnętrznego (marzec 2018 rok) - IV, V, VIII, IX 2017 i I i III 2018.
 15. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP - IV 2017 - III 2018.
 16. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dzieci - IV 2017 - III 2018.
 17. Dokonanie zakupów inwestycyjnych - IV - VII 2017.
 18. Zakup materiałów do bieżącej pracy specjalistów - IV 2017 - III 2018.
 19. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2017 - III 2018. 

 

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

    Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 693081,00 zł

Copyright © MK SOFT